Cà di Tognarè d’sovre – Cà di Tognarè d’sòtt – Cà di Guanè d’sovre – Cà di Guanè d’sott – Cà dlà Carlotta

Cà di Guanè d’sott (lato E) anno 2020

(1) Cà di Guanè d’sovre ( lato W ) anno 2010

(1) Cà di Tognarè d’sòtt ( lato E ) Anni 90

(2) Cà di Tognarè d’sovre ( S ) anno 1965

(3) Cà dlà Carlotta ( E ) anno 1965

(1) Cà di Tognarè d’sovre anno 1963