Cà d’Pindaro

(1) Cà d’Pindaro
(2) Cà de Scoticch o Cà d’Iosct lato W
(3) Cà de Spigòn
(4) Cà d’Bichio lato N anno 1973

(1) Cà di Morèn ( lato E)
(2) Cà di Fègg o cà d’Ricìn
(3) Cà d’Alerie (lato S )
(4) Cà d’Pindaro anno 1973