cà di Morengh

1 – Cà di Morengh (lato sud) – anno 1978

2 – Cà di Pisèn (lato sud e ovest) – anno 1978

Cà di Morengh (lato ovest) – anno 1978

1 – Cà d’Jappòn (lato ovest) – anno 1974

2 – Cà di Tognòn (lato est) – anno 1974

3 – Cà d’Pigoiia (lato est) – anno 1974

4 – Cà di Morengh (lato sud) – anno 1974