cà d’Casòn

Cà d’Casòn (lato nord) – anno 1955

1 – Cà d’Colona (lato ovest) – anno 1955

2 – Cà d’Casòn (lato Ovest) – anno 1955