Cà di Verduga

1 – Cà di Verduga (lato est) – anno 1990

2 – Cà di Chiucch (lato sud) – anno 1990

1 – Cà di Capitenie (53) lato-est-e-sud – anno 1990

2 – Cà di Verduga (lato overst) – anno 1990